శీతలీకరణ పథకం రూపకల్పన

design drawing
Cooling scheme design
Cooling scheme design1